Van arm naar beter?

In 2018 is door KAW onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van het wonen (huurders en kopers) in het Westerkwartier. Uit het onderzoek bleek dat de totale tekort- en risicogroep in de sociale huur- en koopsector ongeveer 3.000 huishoudens bedraagt. In relatieve zin komen tekorten en risico’s bij huurders vaker voor; 32 % van de huurders heeft een tekort of risico tegenover 9% van de huiseigenaren. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn voor Wold en Waard en de gemeente aanleiding om vanuit hun eigen rol keuzes te maken om van arm naar beter te komen.

Iedereen hoort erbij en iedereen moet mee kunnen doen. Dat staat in het armoedepact dat ook door Wold & Waard is ondertekend. Voor de samenwerking zijn pijlers benoemd: netwerk, preventie, meedoen (met name voor kinderen) en gezondheid. Deze pijlers worden de komende jaren uitgewerkt in hoofdpunten, waaronder voorkomen van schulden, vergroten bereik en samenhang van voorzieningen.

De genoemde punten worden uitgewerkt in de lokale prestatieafspraken. Hier zijn we al weer druk mee aan de gang. Een steeds groter onderdeel van deze afspraken betreffen het sociaal domein.

De woonlasten bestaan niet alleen uit de huur- en energielasten, maar ook uit gemeentelijke heffingen. De gemeente heeft toegezegd zich in te spannen om de gemeentelijke lasten voor haar inwoners zo laag mogelijk te houden, zodat de totale woonlasten betaalbaar blijven. Onder andere de WOZ waarde heeft invloed op de hoogte van onze huren; hoe hoger de waarde van de woning, hoe hoger de maximale huur. Om mensen te wijzen op alle voorzieningen waarvoor ze bij de gemeente kunnen aankloppen, praten wij al drie jaar over een voorzieningenwijzer, waarin men op duidelijke en heldere manier kan vinden waar men terecht kan als b.v. een nieuwe wasmachine of stofzuiger nodig is en men deze niet kan betalen.

Waar staan we nu?

Er is een nieuwe gespreksgroep geformeerd die een en ander nog eens moet bekijken. Na drie jaar is er nog steeds niets geregeld. In oktober vorig jaar zegde de verantwoordelijke wethouder, de heer Nederveen, nog toe dat deze voorzieningenwijzer in het eerste kwartaal van 2021 klaar zou moeten kunnen zijn. Echter niets is minder waar. Wel heeft de gemeente aan alle bijstandsgerechtigden een nieuwe informatiemap participatiewet 2021 toegestuurd. Echter, niet alleen bijstandsgerechtigden, maar ook vele andere groeperingen moeten rondkomen van een heel laag inkomen en zijn niet bij de gemeente in beeld. Zij zijn er vaak niet van op de hoogte dat ook zij recht hebben op bijstand van de gemeente vanuit een of andere potje. Waarom houden wij ons nu zo intensief bezig met het sociale domein ? De minima krijgen kwijtschelding voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing en een korting van 75 euro op hun afrekening van de kilo’s aangeleverd afval. Deze tegemoetkoming van 75 euro is afgeschaft, elke kilo moet nu worden betaald. 

Hoezo van arm naar beter?

Hoezo houdt de gemeente de lasten voor haar inwoners zo laag mogelijk? Volgens de wethouder is er volgend jaar wel weer een “nieuw potje“ waar men dan een beroep op kan doen. Gezien het tempo waarin de gemeente handelt hebben wij hier geen vertrouwen in en zijn wij er zelf maar eens ingedoken en ontdekten zo dat ook de informatie op de gemeentelijke website nogal wat fouten bevatte, waardoor mensen die wel recht hadden op bijstand het bos in werden gestuurd. Het duurde maanden voor dit gecorrigeerd werd. Dit kan zo niet verder. Vandaar dat wij hier vanaf nu intensief mee aan de slag gaan. Wij raden al onze huurders aan de informatiemap participatiewet 2021 bij de gemeente aan te vragen. Dit kan via deze website of het algemene telefoonnummer 0594-140594. Dan kunt U zelf kijken of U voor een voorziening in aanmerking komt. De actuele inkomens- en vermogensbedragen vindt U in de map, en daarnaast ook via deze link

Wij houden U via onze website en het volgende Woonkwartier op de hoogte van hoe de zaken zich gaan ontwikkelen. Rest ons nog U allen een fijne zomer toe te wensen.

Namens het bestuur van het HPW,

J. Scholte, voorzitter.