Wat doet het Huurdersplatform Westerkwartier ook weer

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) draait alweer een paar jaar in de huidige samenstelling. Peter de Vries is het afgelopen jaar het HPW komen versterken en daarmee komt het aantal leden 8, zie elders op deze pagina.

Het HPW is nu goed op elkaar ingespeeld en de resultaten mogen er dan ook zijn. De belangenbehartiging van de huurders van Wold & Waard staat voorop en daarvoor overlegt het HPW veelvuldig en intensief met Wold & Waard. Belangrijke onderwerpen zijn in hoofdzaak; het huurbeleid, voldoende goede woningen, de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid en daar komt de op handen zijnde fusie tussen Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold nog eens bij.

Huurbeleid

HPW heeft samen met Wold & Waard onder de begeleiding van de Woonbond een nieuw huurbeleid voor Wold & Waard opgesteld. Dat is uniek voor Nederland dat de verhuurder met een huurdersvertegenwoordiging samen een nieuw huurbeleid opstellen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de hoogte van de huur samenhangt met de kwaliteit van de woning en niet met het inkomen van de huurder. Verder wordt het Sociaal Huurakkoord dat partijen landelijk hebben afgesproken gevolgd. Dat betekent een inflatievolgend huur beleid. De inflatie is dit vastgesteld op 2,6%. Wold & Waard heeft de huurverhoging per 1 juli 2020 vastgesteld op gemiddeld 2%. Dat is dus lager dan de inflatie, een mooi resultaat van de samenwerking.

Verduurzaming

Ook over de verduurzaming is intensief overleg geweest tussen HPW en Wold & Waard. Bij de evaluatie van de proef met 48 Nul-Op-de-Meter woningen zijn partijen het eens geworden dat het fantastische woningen heeft opgeleverd, maar de kosten voor zo’n aanpak veel te hoog waren. Voor dat geld kun je veel meer woningen verduurzamen en veel meer huurders helpen. Dat heeft geleid tot een andere aanpak, minder intensief, maar toch op een hoog niveau woningen isoleren met een A++ label. In 2020 worden zo’n 90 woningen op deze wijze aangepast. De huurverhoging is niet meer dan 50% van de besparing.

Ook zijn het HPW en Wold & Waard een sociaal plan voor betrokken huurders overeengekomen.

Prestatieafspraken

Jaarlijks maken de gemeente, Wold & Waard en HPW Prestatieafspraken. Ook andere corporaties en huurdersorganisaties doen daar aan mee. De Huurders zijn een volwaardige partij bij het maken van deze afspraken. HPW is hier intensief bij betrokken. Daarbij gaat het om afspraken over voldoende betaalbare woningen in het Westerkwartier, leefbare dorpen en buurten en onder meer armoede beleid. Het HPW zet zich sterk in voor lage woonlasten, hulp en begeleiding voor inwoners die zichzelf minder goed kunnen redden. In december heeft het HPW de Prestatieafspraken voor 2020 medeondertekend. Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe Woonvisie voor de komende jaren. Ook hierbij zit het HPW aan tafel en behartigt de belangen van de huurders.

Voorgenomen fusie Wold & Waard en stichting Huisvesting Vredewold

Het HPW en de huurdersvertegenwoordiging van Vredewold zijn doen volop mee aan het fusieproces van beide corporatie. Voor het HPW is dit een belangrijk onderwerp. Het is bij wet geregeld dat huurdersorganisaties instemmingsrecht bij een fusie. Die rol neemt het HPW serieus en daarin wordt ze begeleid door de Woonbond. Ook hierbij is het doel weer de belangen van huurders zo goed mogelijk te behartigen.

HPW en huurders

Het HPW hecht veel waarde aan goede contacten met haar achterban, de huurders van Wold & Waard. Het HPW organiseert zelf bijeenkomsten, of maakt gebruik van bijeenkomsten waar huurders komen, om met huurders in gesprek te gaan. Hierdoor weet het HPW wat er bij huurders leeft en waar zij zich voor moeten inzetten. Huurders kunnen altijd bij het HPW terecht via de website www.huurdersplatformwesterkwartier.nl.

HPW de komende tijd

Het HPW draait in deze tijd van corona-crisis gewoon door, maar wel op een iets lager pitje omdat er minder bijeenkomsten worden gehouden. Maar de belangenbehartiging gaat gewoon door en de taken nemen alleen maar toe. Daarnaast werkt het HPW aan een nog betere belangenbehartiging en gaat dit jaar zich zelf evalueren. Daaruit worden voorstellen verwacht waardoor het HPW haar werk nog beter kan doen.