Over ons

Wij zijn het Huurdersplatform Westerkwartier voor de huurders van Wold & Waard. Wij werken nauw samen met Wold & Waard om de belangen van huurders goed te kunnen behartigen. Ook nemen wij deel aan het overleg van Wold & Waard met de gemeente over de prestatieafspraken.

Via deze site willen we huurders informeren over onze activiteiten en met hen in contact komen. Vragen, en reactie zijn van harte welkom.

Van en voor huurders….

Het Huurdersplatform Westerkwartier (HPW) is er voor de huurders van Wold & Waard en is als overkoepelende huurdersorganisatie de formele gesprekspartner namens de huurders met Wold & Waard. Onder formeel overleg valt het overleg dat Wold & Waard volgens de Overlegwet en herziene Woningwet met georganiseerde huurdersorganisaties moet voeren

Wij zijn als stichting Huurdersplatform Westerkwartier opgericht in mei 2001. Vanaf die tijd hebben wij ons sterk gemaakt voor de huurders Wold & Waard in het Westerkwartier. Door de herziene Woningwet is de positie van huurdersorganisaties versterkt, maar ook zwaarder geworden. Daarom hebben we in 2015 een werkplan opgesteld voor de jaren 2015 – 2020 en de samenwerking met Wold & Waard gezocht.

Beide partijen hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Wold & Waard. Daarom hebben afgesproken hierin samen op te trekken, zodat wij elkaars belang en doelen kunnen versterken.

Waar staan we voor?

Als huurdersorganisatie kijken we vooral naar de huidige, actuele situatie, en naar de toekomstige ontwikkelingen. Maatschappelijke veranderingen hebben een weerslag op het wonen, zoals de toenemende vergrijzing van de bevolking en dat mensen langer in hun woning moeten blijven wonen. Daarom richten wij ons op:

  • voldoende betaalbare en beschikbare woningen voor met de name de oudere huurders
  • beperking van de huurstijging
  • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
  • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan verlaging van de woonlasten
  • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
  • beperking van de woonlastenstijging ook als het gaat om gemeentelijke heffingen

Wat doen wij?

Overleg met Wold & Waard. Het overleg met Wold & Waard loopt het hele jaar door. Het gaat vooral om het energieprogramma en de financiële keuzes die Wold & Waard maakt in de begroting. Wij steunen het energieprogramma, maar zijn nog wel in gesprek over de vergoeding die huurders daarvoor aan Wold & Waard moeten betalen. Wij vinden het een goede zaak dat Wold & Waard samen met huurders een pilot wil starten met zo’n dertig woningen. Ook wij worden als Platform betrokken bij de pilots en zijn erg benieuwd naar het resultaat. Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn; het onderhoudsbeleid, de wijkschouwen en het leefbaarheidsfonds. Huurders kunnen voor kleine aanpassingen in de omgeving van hun woningen, en die het leven in de buurt prettiger maken, voorstellen indienen bij Wold & Waard. Tot nu toe wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Dus huurders kom met voorstellen!

Prestatieafspraken. Jaarlijks maken Wold & Waard, de vier gemeenten en het Huurdersplatform afspraken over de activiteiten van het volgend jaar. Dat noemen we prestatieafspraken die elk jaar worden overeengekomen.

Andere speerpunten voor het Platform zijn: de wijkschouwen, gemeentelijke heffingen, het WMO-beleid en betaalbaarheid en voldoende woningen voor onze huurders. Daarom hebben wij erg aangedrongen op onderzoek naar de woningbehoefte van jongeren en senioren in het Westerkwartier en naar de inkomenssituatie van de verschillende doelgroepen. Wij verwachten dat dit onderzoek de komende periode zal worden uitgevoerd.

Huurdersplatform Westerkwartier is er voor de huurders van Wold & Waard